Go To Content
:::

Taiwan Ciaotou District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

Khu vực quản lý

  • Publication Date:
  • Last updated:2024-02-22
  • View count:762

Khu vực quản lý

Khu vực quản lý của bổn Sở bao gồm hai mươi sáu khu hành chính Nam Tử, Tả Doanh, Đại Xã, Đại Thụ, Nhân Vũ, Điểu Tùng, Cương Sơn, Kiều Đầu, Yên Sào, Điền Liêu, A Liên, Lộ Trúc, Hồ Nội, Gia Đĩnh, Vĩnh An, Di Đà, Tử Quan, Kỳ Sơn, Mỹ Nồng, Lục Quân, Giáp Tiên, Sam Lâm, Nội Môn, Mậu Lâm, Đào Nguyên, Na Mã Hạ v.v…

Tổng diện tích 2.707,7993 ki lô mét vuông, nhân khẩu hơn 1.100.000 người (không bao gồm nhân khẩu lưu động).

Go Top